fbpx
×

Kasulikud nõuanded raamatupidamisest

  • Olulisemad seadusemuudatused
  • Nõuanded maksude osas
  • Maksuriskide vältimine
  • Lingid uutele artiklitele ja videodele

+372 5650 3225Esmasp-Reede. 10:00-17:00

Kasulikku

Tähtsaimad deklaratsioonid Maksuametile
TSD (tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni) maksude tasumise tähtaeg on iga kuu 10. kuupäeval
          Selles kajastatakse palgad, dividendid, erisoodustused, külaliste vastuvõtu kulud, sõiduautoga seonduv jms
          Maksustamise periood määratakse väljamakse järgi
KMD (käibemaksudeklaratsiooni) maksude tasumise tähtaeg on iga kuu 20. kuupäeval
          Selles kajastuvad ettevõtte soetused ja müügid arvestuskuu järgi
          Näide: kui ostu/müügiarve esitatakse septembrikuu teenuste eest, arve kuupäev on 01. oktoober, siis läheb arve septembrikuu deklaratsiooni arvestusse.
Õigeaegselt tasumata maksudelt arvestatakse intressi 0,006% päevas ja pärast intressi tasumist tuleb hiljem sellelt maksta ka tulumaks.
Majandusaasta aruanne
Majandusaasta aruanne tuleb esitada eelmise aasta kohta hiljemalt 30.juuniks
Laenud
Laenu andmisel tuleb alati koostada laenuleping, kus on kirjas laenuga seotud tingimused (summa, laenuperiood, intress, tagatis jms).
Intressi suurus sõltub teistest laenutingimustest ja maksustamise vältimiseks tuleb põhjalikult tutvuda hetkel kehtiva seadusandlusega.
Üle 5%-lise osalusega ettevõtte osanik ei tohi ettevõttest laenu saada.
Erisoodustus
Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu ja maksud tasub erisoodustuse tegija. Erisoodustused maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%.
Näiteks: ettevõte kingib oma töötajale kontserdipiletid koguväärtuses 100€, siis tuleb sellelt tasuda ettevõtte tulumaks (100*20/80=25€) ja sotsiaalmaks ((100+25)*0,33=41,25€), seega maksud kokku on 66,25€.
Külaliste vastuvõtu kulud
Külaliste vastuvõtukulud on külaliste või koostööpartnerite vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, majutamisele, transpordile või meelelahutusele.
Külaliste vastuvõtukulusid saab ettevõte maksude lisandumiseta teha kuni 2% ulatuses kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast ja 32€ iga kalendrikuu kohta. Maksumaksja saab 2%-lise maksusoodustuse ja lisaks iga kuu kohta 32 eurot kogu kalendriaasta eest kasvavalt.